Ceny a podmínky

Rozhodli jste se spolupracovat s OK překlady? Pročtěte si obchodní a cenové podmínky a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte!

Ceny překladů a tlumočení

Běžný překlad 1 normostrany základní cena 500 Kč

Spěšný překlad 1 normostrany

Svázání / zapečetění

Tisk / kopie    

základní cena 600 Kč

                       10 Kč

       1 strana      3 Kč

Tlumočení

Tlumočení svateb

základní cena 1. hod. 1000,- Kč, každá další 500,-/hod. + nutné výdaje

1800 Kč + nutné výdaje

Úkony pro státní orgány účtujeme dle vyhlášky.
1 normostrana = 1 800 znaků vč. mezer
Není plátce DPH.

Obchodní podmínky

 • Rozsah překladů a korektur zaokrouhlujeme dle počtu normostran (dále jen NS), překlady zaokrouhlujeme na celé NS, u tlumočení účtujeme každou započatou hodinu.
 • Minimálně účtovaný rozsah zakázky je 1 NS a/nebo 2 hodiny
 • 1 normostrana = 1 800 znaků vč. mezer (MS Word/Nástoje/Počet znaků vč. mezer).
 • Cena závisí na rozsahu, odbornosti, termínu dodání, nutnosti odborných konzultací atd.

Důvěrnost

 • Veškeré informace obsažené v překládaných dokumentech považujeme za přísně důvěrné.

Povinnosti objednatele

 • Pokud je překlad určen k jakémukoliv zveřejnění (internet, reklama, tisk ve velkém nákladu atp.), je objednatel povinen zhotovitele o této skutečnosti informovat. U překladů určených ke zveřejnění se za běžný postup považuje korektura rodilým mluvčím a/nebo předtisková korektura.
 • Pokud jde o překlad z jakékoliv odborné oblasti, je objednatel povinen poskytnout náležitou součinnost.
 • Má-li objednatel požadavky na terminologii, která má být v díle použita, je povinen o tom zhotovitele písemně informovat při objednávce díla.

Podmínky pro tlumočení

 • Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení.
 • Čas tlumočníka strávený na cestě z jeho bydliště do místa tlumočení a zpět je také součástí pracovní doby tlumočníka, účtuje se individuálně.
 • Objednatel hradí tlumočníkovi při cestě mimo jeho bydliště cestovní náhrady, tj. stravování, ubytování a dopravu.
 • Pokud má objednavatel možnost, poskytne tlumočníkovi včas před zahájením tlumočení písemné podklady pro přípravu.
 • Minimální účtovaný rozsah tlumočení v Praze a okolí je půl dne. Na ostatních místech v ČR je minimální rozsah 1 den.

Reklamace

 • Reklamaci lze uplatnit tehdy, pokud dílo nebylo vyhotoveno v souladu s objednávkou.
 • Objednatel má právo na reklamaci nejpozději do 30 dnů po obdržení díla. Po tomto termínu se předpokládá, že je zakázka bez vady.
 • Reklamace musí být uplatněna písemně.
 • Objednatel je povinen uvést konkrétní důvod reklamace a v případě, že dílem je překlad, je povinen v textu vyznačit faktické vady díla. Faktickými vadami díla se rozumí: překlepy, chyby v údajích a názvech, dále pokud smysl pasáží překladu zcela neodpovídá smyslu v originálu, gramatické chyby atd. Za vadu díla se nepovažují: stylistické odchylky jako synonyma, nebo jiná stylistická vyjádření.
 • Vady budou posouzeny a bude rozhodnuto o oprávněnosti reklamace a navržena sleva nebo další postup.
 

OK překlady

Soudní překlady a tlumočení

česky | english
Volejte: 739 531 636